Protecció de dades personals

Protecció de dades personals


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o fitxers que continguin les dades personals que ens faciliti és la Unió bàsquet Sant Adrià, en endavant UBSA.

UBSA: C/ Ricart 6 08930 Sant Adrià de Besòs – Telèfon: 93 462 78 04 -email: ubsa2006@gmail.com

BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

UBSA només tractarà les seves dades personals si, i només si, ens dóna el consentiment per a això d’acord amb l’article 6 de Reglament General de Protecció de dades, d’ara endavant RGPD, on s’estableix que aquest consentiment és una base legitimadora per al tractament de dades personals. A més ha de saber que, tal com estableix el RGPD, vostè pot retirar el consentiment al tractament de les seves dades personals en el moment que així ho desitgi.

El consentiment per al tractament de dades dels menors de catorze anys el donaran dos pares o, si escau, qui tingui la pàtria potestat i tutela de menor.

CATEGORIA DE DADES PERSONALS QUE TRACTEM

Les dades que tracta UBSA són les estrictament necessàries per a la seva activitat normal. Es tractaran les dades referents a: nom i cognoms, DNI, data de naixement, imatge, nom dels pares del jugador menor d’edat, telèfon, correu electrònic, número de compte bancari i aquells que l’interessat, a causa de circumstàncies extraordinàries, pugui donar per poder dur a terme l’activitat esportiva amb normalitat.

En aquest sentit i, ja que les dades són recollides directament de la persona interessada o representant legal, es considerarà que aquests són correctes, exactes i actuals.

DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades que obrin en els fitxers de UBSA no se cediran a tercers més que per a la gestió de les fitxes federatives dels jugadors amb la Federació Catalana de Basquetbol i amb la Federació Espanyola de Bàsquet.

En cas d’accident dins de les activitats de club les dades poden ser cedides a la mútua d’accidents corresponent per a l’exercici de l’atenció sanitària de jugador.

Si durant el transcurs de la temporada aparegués altra circumstància que requereixi una cessió de dades, aquesta es faria saber i es necessitaria obtenir el consentiment per a aquest tractament.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No es preveu cap classe de transferència internacional de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades que UBSA incorpori als seus fitxers no romandran més temps de l’estrictament necessari per a la consecució dels fins detallats anteriorment i / o per a possibles reclamacions legals. 

Les dades personals es mantindran en els fitxers del club mentre l’interessat formi part de la mateixa i per un període de X mesos / anys després que el mateix sigui baixa del club per poder així atendre possibles reclamacions legals. En aquest últim cas, aquests seran bloquejats i no es faran servir per a cap mena de tractament de dades personals.

EXERCICI DELS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PER PART L’INTERESSAT

Les persones de les quals es tractin dades personals, d’acord amb el RGPD, tenen reconeguts els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades.

Per poder exercir els mateixos s’ha de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: ubsa2006@gmail.com o, presencialment al C/ Ricart 6 de Sant Adrià de Besòs.

Si vostè creu que des de UBSA s’ha realitzat un tractament indegut de les seves dades o que no s’han respectat els seus drets com a interessat, se l’informa que pot fer una reclamació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

  • Agència Catalana de Protecció de Dades

C/ Roselló 214 Esc A 1r 1a 08008 Barcelona o a la seva seu electrònica amb signatura digital

Vostè té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades o oposar-se al tractament de les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a: UBSA, Carrer de Ricart 6, 08930, Sant Adrià de Besòs, Barcelona (Espanya), adjuntant una fotocòpia del seu DNI per ambdues cares, la petició en què es concreta la seva sol·licitud, datada i signada, així com el seu domicili a efectes de notificacions.